Tokyo Station < Big Eye> Tokyo 140*240Cm Archival Inkjet 2016