Ground #2 < Big Eye> Goyang 52.5*150Cm Archival Inkjet 2015